Struktur Organisasi LPPM STMIK MPB

Ketua : Muhamad Aznar Abdillah, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Khairina Eka Setyaputri, ST., M.Kom.